Elf vragen voor Gedeputeerde Staten

23 juni 2020

Naar aanleiding van het oordeel van de provincie over Scherpenzeel hebben SGP en GemeenteBelangen Scherpenzeel elf dringende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Voor de voortgang van het proces is een antwoord van de provincie noodzakelijk!

Scherpenzeel is geconfronteerd met een voorgenomen gedwongen herindeling. Onze inwoners zullen zich daarover de komende weken uitspreken. De gemeenteraad zal dat op 9 juli doen.

De fracties van de GemeenteBelangen Scherpenzeel en SGP Scherpenzeel hebben veel vragen ontvangen van verontruste inwoners, die niet beantwoord zijn tijdens de
onderbouwing die de provincie heeft gegeven op 4 juni 2020 in de Breehoek. En veel vragen die juist zijn ontstaan door die onderbouwing.

In historisch perspectief zijn de zorgen van Gedeputeerde Staten (GS) voor Scherpenzeel (grotendeels) verklaarbaar en te waarderen. De noodzaak om te investeren in onze bestuurskracht, ons strategisch vermogen, onze ambtelijke organisatie en onze regionale samenwerking (en de financiële onderbouwing van dit alles) is evident en was natuurlijk aanleiding voor het onderzoek van de Stuurgroep Toekomstvisie en het raadsbesluit van 9 december 2019.

Sindsdien heeft het nieuwe College, ondanks de corona-tijd, al veel in gang gezet. Voor zover er (in de korte tijd die sindsdien verstreken is) nu nog geen sprake is van een volledig duurzame, toekomstbestendige zelfstandige gemeente, ligt er in ieder geval een concreet en (althans naar mening van het college van B&W) uitvoerbaar plan om dit binnen afzienbare termijn wel voor elkaar te krijgen.

Na lezing van het (voorlopig) oordeel van GS over dit plan, dat een uitvloeisel is van het proces wat wij mede hebben doorlopen, hebben wij ernstige zorgen en vragen over:

  • De zorgvuldigheid van het proces;
  • De noodzaak tot ingrijpen, op basis van de voorliggende Kadernota;
  • De gekozen oplossingsrichting;
  • Het vervolgproces.

De concrete vragen zijn te vinden in de bijlage die hieronder gedownload kan worden. Uiteraard hebben SGP en Gemeentebelngen Scherpenzeel over een deel van deze vragen zelf een eigen mening gevormd. Maar wij achten het wenselijk het antwoord van GS op deze vragen te vernemen, voordat wij ons definitieve standpunt bepalen.

Gezien de aard van deze vragen willen wij er op aandringen dat GS deze vragen zo snel mogelijk beantwoordt, opdat de inwoners van Scherpenzeel en onze collega-raadsleden dit kunnen meewegen als zij zich uitspreken over onze kadernota. Een concreet en gemotiveerd antwoord op deze vragen achten wij bovendien noodzakelijk voor het verkrijgen van begrip en draagvlak onder de inwoners van Scherpenzeel en binnen de gemeenteraad, voor het voornemen van de provincie om Scherpenzeel te dwingen haar zelfstandige koers te verlaten.

Indien de provincie niet in staat is een concreet en gemotiveerd antwoord op deze vragen te formuleren, zullen wij er op aandringen dat definitieve besluitvorming over de start van een procedure voor gedwongen herindeling wordt uitgesteld.

> Download en lees de 11 kernvragen die SGP en GBS aan de provincie hebben gesteld.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...