Verkiezingsprogramma 2022-2026

Krachtig Scherpenzeel - Uw Belang, onze Zorg!

> download het volledige verkiezingsprogramma 2022-2026

> Bekijk welke 16 inwoners zich willen inzetten voor een krachtig Scherpenzeel

Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden ook in Scherpenzeel weer gehouden, omdat de Minister van BZK heeft geoordeeld dat Scherpenzeel prima zelfstandig kan blijven. Een jarenlange strijd, die zeker niet altijd eerlijk werd gevoerd, is uiteindelijk beslecht door de feiten.

GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door altijd de waarheid voor ogen te houden. We hebben ons niet laten leiden door onjuiste beelden, die ons werden opgedrongen door de gevestigde orde en de bestuurscultuur in Gelderland. Ons goed onderbouwde initiatiefvoorstel om zelfstandig te blijven, van december 2019, liet zien dat dit ook daadwerkelijk mogelijk was, nu en in de toekomst. Dit was de basis die in de afgelopen 2 jaar verder is uitgewerkt tot een toekomst-bestendig plan voor ons mooie, zelfstandige dorp.

De Scherpenzelers zijn massaal achter dit plan gaan staan en hebben daarmee hun kracht als gemeenschap en hun trouw aan de gemeente Scherpenzeel laten zien.

Die kracht en betrouwbaarheid willen wij in ons beleid onderstrepen en blijven uitstralen.

Iedere Scherpenzeler weet dat ons dorp iets aantrekkelijks heeft. Iets speciaals, of juist iets gewoons, iets persoonlijks, iets gemoedelijks, maar ook iets pittigs. Dat maakt ons dorp tot wat het is en daarom wil je er niet weg. Met een rijke historie, een roerig verleden en een kansrijke toekomst.

Bij GBS is de politieke koers niet afhankelijk van een identiteit of overtuiging. Het dorp is de verbindende factor. De politiek actieve leden van GBS komen uit alle hoeken van de Scherpenzeelse samenleving, met een grote diversiteit aan achtergronden en overtuigingen. Van links tot rechts, van christelijk tot humanistisch en van liberaal tot sociaal. Een perfecte afspiegeling van ons dorp.

Onze politieke koers wordt dus bepaald aan de hand van de belangen van Scherpenzeel en haar inwoners. Na 12 jaar gemeentepolitiek zijn onze basisprincipes alleen nog maar duidelijker en herkenbaarder geworden.

Het verkiezingsprogramma en de verdere politieke keuzes van GBS in de komende jaren zijn gebaseerd op de volgende 5 speerpunten:

 1. Scherpenzeel blijft ons veilige, zelfstandige dorp
 2. De gemeente staat in dienst van de inwoners
 3. De goede voorzieningen houden we in stand
 4. Voldoende woningen met oog voor het groene karakter
 5. Kwetsbaren kunnen altijd rekenen op de juiste hulp

Leeswijzer:

Ons verkiezingsprogramma is verdeeld in 3 belangrijke hoofdthema’s:

1. Samen besturen in dienst van de inwoners
2. Een mooi dorp voor nu en in de toekomst
3. Een sociaal en zorgzaam dorp

en vervolgens verdeeld in subthema’s en een opsomming van onze voornemens voor de nieuwe raadsperiode. Veel leesplezier.

1. Samen besturen in dienst van de inwoners

In een democratie zijn de inwoners de baas. Zij kiezen gemeentebestuurders om de samenleving waarin zij wonen goed te regelen. De vijftien gekozen gemeente-raadsleden bepalen gezamenlijk het beleid en laten dit uitvoeren door de burgemeester, de wethouders en de ambtenaren. Raadsleden moeten dus niet alleen vertellen hoe het moet, maar ook luisteren naar wat inwoners willen, en kijken of dit binnen het beleid past en anderen niet schaadt. Duidelijkheid en recht-vaardigheid zijn wat inwoners van ons mogen verwachten. Dienstbaar zijn aan de samenleving die ons heeft gekozen, dat moet volgens GBS de drijfveer zijn voor de politiek.

a Bestuur (zelf en in de regio)
Het proces van de gedwongen herindeling heeft relaties op scherp gezet. De onderlinge verhoudingen binnen de raad, met buurgemeente Barneveld en met de provincie willen we herstellen.

 • Samenwerken in de regio volgens een vastgestelde samenwerkingsstrategie, waarbij Foodvalley-gemeenten de voorkeur hebben, maar andere niet worden uitgesloten. Samenwerken met andere gemeenten wordt makkelijker, efficiënter en duurzamer, als de onderlinge bestuursculturen bij elkaar passen. De banden met de gemeenten in de Oost-West as versterken. Hierin ligt ook een taak voor de raadsfracties.
 • Wij blijven streven naar een zichtbaar en benaderbaar gemeentebestuur (raad en college), en geven openheid van zaken over wat er goed gaat, en wat er minder goed gaat. Eerlijkheid loont. Zeg wat je doet, doe wat je zegt.
 • Het gemeentebestuur zoekt actief de inwoners, bedrijven en instanties op om het contact met de samenleving te versterken.
 • Een nieuwe kroonbenoemde burgemeester moet passen bij de inwoners van Scherpenzeel: ondernemende, harde werkers die op een praktische, bescheiden en nuchtere manier goed voor zichzelf en voor anderen zorgen.

b Organisatie en Dienstverlening
Ondanks het slopende herindelingsproces zijn de dienstverlening en alle overige taken onvermoeibaar en onberispelijk uitgevoerd. We blijven zelf doen waar we goed in zijn, en werken samen waar dat goedkoper én beter kan voor alle betrokken partijen.

 • We versterken onze organisatie van hardwerkende, trouwe ambtenaren met vaste medewerkers, waardoor minder beroep wordt gedaan op tijdelijke krachten.
 • Medewerkers met lokale binding genieten de voorkeur.
 • De gemeentelijke organisatie verhuizen naar de Breehoek. Daarmee wordt de huisvesting aanzienlijk beter en toekomstbestendiger. Het multifunctionele gebouw wordt hierdoor efficiënter, rendabeler en duurzamer benut. Bovendien biedt dit kansen voor een betere exploitatie van de Breehoek. We houden dit natuurlijk sober en doelmatig.
 • De Buitendienst en de Brandweerkazerne blijven op hun mooie en zeer geschikte locatie op industrieterrein het Zwarte Land.
 • De avondopenstelling van het gemeentehuis en het wethouderspreekuur blijven en worden uitgebreid als de inwoners daar behoefte aan hebben.
 • De digitale dienstverlening verder optimaliseren, zodat inwoners op een snelle en veilige manier van steeds meer diensten gebruik kunnen maken.

c Openbare Orde en Veiligheid
Scherpenzeel is een veilige gemeente. We stellen alles in het werk om dit zo te houden en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, als dat nodig is.

 • Drugs en stimulerende middelen (waaronder lachgas) zijn in vele vormen te makkelijk verkrijgbaar voor de jongeren in ons dorp. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak om ongelukken, verslaving en andere gezondheidsschade te voorkomen.
 • Goede preventieve voorlichting aan jonge kinderen (groep 7/8) en hun ouders is belangrijk om hen bewust te maken van de gevaren van drugsgebruik. Voorlichting faciliteren via de scholen en als gemeente ondersteunen.
 • Handhavingsmogelijkheden van politie en BOA’s zijn beperkt, maar moeten optimaal worden ingezet. Preventief fouilleren en regelmatig surveilleren op de “bekende plaatsen” behoren daarbij tenminste tot de mogelijkheden.
 • Bekende plaatsen waar drugs wordt verhandeld eventueel voorzien van cameratoezicht of afsluiten voor autoverkeer op bepaalde tijdstippen.
 • Een gemeentelijk meldpunt (vertrouwenspersoon) waar mensen (ook anoniem) terecht kunnen met vragen over drugsgerelateerde problematiek.
 • Het gebruik van Buurtpreventie en WhatsAppgroepen stimuleren op plekken waar dat nog niet het geval is. Wijkplatforms kunnen hierin een ondersteunende en informatieve rol vervullen.
 • Beschikbaarheid van ambulances is verbeterd, maar aanrijtijden worden nog steeds lang niet altijd gehaald. Blijvend aandacht vragen voor het verbeteren van de aanrijtijden.
 • We zijn trots op de vrijwillige brandweer en de jeugdbrandweer. Hun voortbestaan mag niet onder druk komen te staan en zij kunnen rekenen op onze steun.
 • Voor de Brandweer werkt het nieuwe dekkingsplan beter en ook de FRB+ (First Responder) blijft van groot belang.
 • De gratis cursus burgerhulpverlener is een succes en AED’s zijn verder uitgebreid. Hierin blijven we investeren.

d Financiën
We streven naar een realistische, sluitende begroting, sober maar doeltreffend, zoals we dat de laatste 10 jaar gewend zijn. Met een spaarzame en praktische houding van een nieuw College heeft onze begroting voldoende ruimte voor dit verkiezingsprogramma.

We hebben gekozen voor een zelfstandig Scherpenzeel, en dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Daar willen we eerlijk over zijn. Extra geld is nodig om alle (nieuwe) taken vanuit de rijksoverheid goed te kunnen uitvoeren en onze goede voorzieningen te kunnen behouden.

 • Het levensonderhoud wordt steeds duurder, vooral door de hoge energieprijzen. Dit vraagt om extra zorg voor inwoners met de laagste inkomens. Het rijk biedt subsidies aan om deze groep mensen bij te staan. We vervullen onze ‘brengplicht’ door juist deze mensen actief te benaderen en te helpen met het verkrijgen van deze extra financiële ondersteuning.
 • Zorgaanbieders moeten zorgvuldig gecontroleerd worden op hun aanbiedingen, zorgtrajecten en declaraties. Dit voorkomt onnodige zorgkosten.
 • We investeren in een actief grondbeleid en benutten mogelijkheden die Scherpenzeel en haar inwoners kansen bieden voor ontwikkelingsplannen.

2 Een mooi dorp voor nu en in de toekomst

Scherpenzelers zijn zeer ondernemend. Grote en kleinere bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en ondersteunen onze dorpsbelangen (sponsoring, faciliteiten, voorzieningen). Daar zijn we trots op. Het ondernemersklimaat in Scherpenzeel is goed, maar kan nog beter. Door veel meer en veel eerder de lokale ondernemers te betrekken bij gemeentelijke opgaven, kunnen we gebruik maken van elkaars sterke eigenschappen en komen de positieve resultaten ten goede van de eigen inwoners. Dit geldt ook voor het onderhouden van de openbare ruimte en de uitdagingen rondom duurzaamheid, energietransitie en zorgtaken. We benaderen dit praktisch en nuchter. Geen overbodige luxe, maar wel goede voorzieningen en een leefbaar en netjes onderhouden woon- en werkomgeving. Bij belangrijke vraagstukken over de toekomst werken we samen met andere gemeenten, We willen hierin een volwaardige partner zijn binnen en buiten de regio.

a Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen
De Omgevingsvisie is in Scherpenzeel al uitgewerkt en vastgesteld. Daarmee lopen we voorop en zijn we ruimschoots op tijd voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De processen zijn meer gericht op participatie en klantvriendelijkheid richting onze inwoners. Een goede zaak.

We streven naar een gestage groei van ons inwonersaantal en bouwen om minimaal te voldoen aan de woningbouwopgave binnen onze regio en binnen onze provincie.

 • We bouwen voor eigen inwoners en geven die ook prioriteit in ons toewijzingsbeleid voor nieuwe woningen.
 • We bouwen ook voor starters en voor senioren, zoals bijvoorbeeld de projecten aan de Parklaan en Willaerlaan. Hiermee wordt de doorstroom bevorderd.
 • We voeren een bewoningsplicht in bij woningbouwprojecten. Daarmee voorkomen we dat huizen in het dorp worden opgekocht en verhuurd door beleggers. Zo worden woningen beter betaalbaar en bereikbaar voor Scherpenzelers.
 • Integratie van immigranten is goed te noemen in Scherpenzeel, en dat willen we graag zo houden. Daarom streven wij naar een goede spreiding van deze inwoners over ons dorp. Dit verbetert de integratie.
 • Naast de bestaande instrumenten, zoals “kopen met korting”, willen we woningen op erfpacht uitgeven om goedkopere woonruimte aan jongeren beschikbaar te kunnen stellen.

b Economische zaken en werkgelegenheid

 • De goede contacten met de lokale ondernemers behouden en hen meer mogelijkheden bieden om opdrachten voor de gemeente uit te voeren. De werkgelegenheid wordt hiermee gestimuleerd en de opbrengsten blijven op die manier binnen de gemeentegrenzen.
 • We houden het buitengebied economisch gezond. We willen de boeren stimuleren en mogelijkheden bieden: zij kunnen het beste ons buitengebied beheren.
 • We willen jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen geven bij ondernemers in het dorp. Dat kunnen wij niet voor die ondernemers bepalen, maar we kunnen het wel stimuleren en faciliteren. Daarnaast kan de gemeente op dit gebied een voorbeeldfunctie vervullen.
 • Onze winkeliers ondersteunen en faciliteren om de coronamaatregelen het hoofd te bieden (bijvoorbeeld met initiatieven zoals ‘Shoplicht’). Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de financiële zorgen van de ondernemers, maar ook aan hun algehele welzijn.
 • Het winkelbestand in het centrum aantrekkelijk en goed bereikbaar houden.
 • De Markt blijft bij de Breehoek als winkeliers in het centrum hier geen onevenredig nadeel van ondervinden.
 • Er is behoefte aan bedrijfsruimte. De gemeente bevordert kansen en mogelijkheden hiertoe. We willen geen ‘slaapdorp’ worden. Onze jeugd heeft werkgelegenheid nodig en ondernemers kunnen dat bieden.

c Zwarte Land II
De inrichtingsplannen van Zwarte Land II moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden en er moet draagvlak zijn. Alleen dan zullen wij het steunen.

Lang geleden is er door de gemeente een zoeklocatie gevestigd op het gebied ten zuidwesten van de Stationsweg. In 2013 is dit nogmaals door een ruime meerderheid van de gemeenteraad bekrachtigd en verlengd. GBS staat voor consistent beleid en Scherpenzeel moet een betrouwbare gemeente zijn, ook voor ondernemers en ontwikkelaars die daarnaar handelen.

Wij zien het gebied nog steeds als een zoeklocatie voor het industrieterrein. Ook zien wij daar graag zoveel mogelijk Scherpenzeelse MKB bedrijven. De gemeente is echter geen eigenaar van de grond en kan geen initiatief nemen. Modiform heeft samen met de Ondernemers Vereniging Scherpenzeel (OVS) het initiatief genomen en hun plan gepresenteerd voor ontwikkeling van dat gebied. In dit plan is het geheel door de initiatiefnemers verdeeld in:

 • 1/3 kantoor, research & development en opslag Modiform
 • 1/3 kleine tot middelgrote bedrijven
 • 1/3 groen- en natuurinrichting

Er is door het toenmalige college (GBS, CU en PRO) goedkeuring verkregen van de provincie en overeenstemming bereikt binnen de Regio Foodvalley. Het huidige college heeft op basis van strikte voorwaarden een anterieure overeenkomst getekend met de initiatiefnemers. GBS staat nog steeds achter die voorwaarden:

 • De gemeente heeft inspraak in het toelatingsbeleid, zodat Scherpenzeelse bedrijven als eerste een kans krijgen om zich daar te vestigen.
 • Voordat de opslaghal wordt gebouwd, zal er eerst een revitalisering plaatsvinden op Zwarte Land I, zodat hier geen leegstand ontstaat.
 • De lintbebouwing aan de zuidkant van de Stationsweg wordt doorgetrokken richting Woudenberg, door middel van woningen met een bedrijfsruimte erachter.
 • Het aanzicht van de entree van het dorp blijft vriendelijk en niet industrieel door die kleinschalige bebouwing.
 • Het geheel moet ruimtelijk goed in de omgeving worden ingepast met een natuurlijke groene uitstraling aan de zuidkant.
 • Vanaf de Grebbelinie wordt een respectzone van 100 meter aangehouden.
 • Het Modiform gebouw (kantoren en opslag) mag geen “grijze doos-uiterlijk” hebben. Beperkte hoogte, groene wand aan de zuidzijde (Grebbelinie) en indien mogelijk getrapte gevels.
 • De gemeente stelt extra duurzaamheidseisen (bijv. zonnepanelen op het gehele dak en niet alleen voor eigen gebruik).

Verder vindt GBS het van belang dat door de initiatiefnemers (Modiform en de ondernemersvereniging) zelf draagvlak wordt gecreëerd voor hun plan bij de inwoners en bedrijven. We merken nog te weinig van het zgn. participatieproces

d Openbare Ruimte en Sport

 • Sportvoorzieningen op het huidige hoge niveau houden. Er is veel geld gestoken in nieuwe velden en accommodaties. We zijn trots op het verbouwde zwembad en het nieuwe gebouw voor de scouting. We zien toe op goed onderhoud om onnodige kosten in de toekomst te voorkomen.
 • Knelpunten oplossen in overleg met sportverenigingen, met name voor de binnensporten. Hoe houden we een grote diversiteit aan sportverenigingen? Subsidies lijken soms uit verhouding. Die moeten eerlijker verdeeld worden.
 • Een loket openen waar organisaties zonder winstoogmerk (zoals bijv. sportverenigingen, 4 en 5 mei Comité, wielerronde, Vierdaagse, enz.) worden geholpen met aanvragen, veiligheidsvoorschriften en andere regelgeving. Zo’n loket is er ook al voor ondernemers.
 • Een platform voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk om met elkaar ervaringen en kennis te delen of gezamenlijk (duurzaamheids-) projecten op te pakken. De gemeente kan hierin ondersteunen.
 • Het wegenonderhoud kan nog beter. Er zijn nog wegen met achterstallig onderhoud, vooral in het buitengebied. Ook de bermen hebben op sommige plaatsen aandacht nodig.
 • De verkeersdoorstroming en parkeermogelijkheden op de centrumroute verbeteren in verband met de nieuwe supermarkten en woningbouwproject De Nieuwe Koepel. Wellicht vraagt dit om rigoureuze maatregelen, dus er is budget voor gereserveerd.
 • Het aantal parkeerplaatsen in het centrum blijft minimaal gelijk.
 • De handhaving van het hondenpoepbeleid aanscherpen, onder andere in park Huize Scherpenzeel.
 • Onze speelplaatsen zijn in goede staat en worden netjes onderhouden.
 • De inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen willen we onderhoudsvriendelijk houden/maken.
 • We houden het dorp goed bereikbaar voor het Openbaar Vervoer. Waakzaam blijven op de huidige plannen van trein- en busvervoerders.

e Natuur, Milieu en Duurzaamheid

 • Gunstige leningen voor het verduurzamen van het eigen huis verder stimuleren.
 • Kernenergie is vooralsnog een oplossing om de klimaatdoelen in de regio te kunnen halen.
 • We zijn tegen de plaatsing van grote windmolens en zonnevelden. Deze passen niet op de Scherpenzeelse schaal. De impact op natuur, vruchtbare gronden en gezondheid van omwonenden zou onevenredig groot zijn.
 • De gemeente wijst plekken aan voor laadpalen. Dit kan gecombineerd worden met overdekte parkeerplaatsen.
 • Operatie Steenbreek aanpassen en effectiever maken.
 • De gemeente vervult een faciliterende rol in het verduurzamen van Sportpark de Bree, onder andere met ledverlichting.
 • Parkeerplaatsen in de woonwijken mogen niet verdwijnen en waar mogelijk moet parkeerruimte worden gecreëerd. Graskeien kunnen worden gebruikt als groener alternatief.
 • Landgoed Scherpenzeel is een belangrijk eigenaar en beheerder van natuurgebieden in Scherpenzeel. We blijven in nauw contact om de lange termijn plannen op elkaar af te stemmen en elkaar hierin te ondersteunen.
 • Strengere controle en handhaving op straatvervuiling (afval op straat gooien en/of dumpen in de natuur).

3 Een sociaal en zorgzaam dorp

“Niemand tussen wal en schip” is de basis voor het Scherpenzeelse beleid in het Sociaal Domein. Omdat we een krachtig dorp zijn, kunnen we ook zorgen voor de mensen die het minder goed getroffen hebben en de hulp van anderen nodig hebben. Zeker in deze moeilijke tijd, die beheerst wordt door het coronavirus. We zorgen goed voor onze ouderen en ook onze jeugd heeft wat ons betreft extra aandacht nodig. Jongeren zijn vernieuwend, onbevangen, creatief en zoeken naar het onbekende. Maar jongeren zijn ook onzeker. In de harde maatschappij van tegenwoordig is het niet zo eenvoudig om een leuke vaste baan te vinden, of woonruimte, of goede vrienden, of een partner.

Scherpenzeel is altijd al een sociaal en tolerant dorp geweest waar iedereen een eigen overtuiging mag hebben. Het geloof is voor veel mensen in Scherpenzeel belangrijk. Het verbindt mensen en geeft mensen de motivatie om elkaar te helpen. Maar er is ook een grote groep mensen die juist zonder het geloof verbinding brengt op sociaal en maatschappelijk vlak. Het effect is hetzelfde. De wil om voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien, zit niet alleen in een overtuiging, maar vooral in de Scherpenzeler zelf. Dat uit zich ook in de vele vrijwilligers en mantelzorgers. Iedereen is waardevol en iedereen is gelijk. Bij de gemeente staat die gedachte voorop. Eerlijk voor iedereen.

a Jeugd en ouderen, zorgtaken voor de gemeente
Scherpenzeel doet het (als kleine gemeente) heel goed. Onze kracht om de juiste zorg te kunnen leveren, zit in de kleinschaligheid en het feit dat onze consulenten dicht bij de inwoners staan.

 • De zorgkosten moeten wel beheersbaar blijven. We pleiten voor de invoer van eigen bijdragen, rekening houdend met specifieke situaties (maatwerk).
 • Om zorgkosten te voorkomen, zetten we in op preventieve zorg.
 • Eenzaamheid moet onder de aandacht gebracht worden. Bezorgers van maaltijden kunnen hier een positieve rol in spelen, evenals jeugd die via maatschappelijke stage in contact komen met ouderen.
 • We willen een kinderraad met de kinderburgemeester en met ambtelijke ondersteuning. Gekozen of anders geselecteerde leerlingen van de basisscholen kunnen meedenken over het dorp.
 • Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, zoals het mantelzorgcafé, waar mensen bij elkaar kunnen komen en ervaringen kunnen uitwisselen.
 • Aandacht voor jeugd- en vrijwilligerswerk (jeugdlintje), ook buiten de sportverenigingen om. Het Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) speelt hierin ook een rol.
 • Alle welzijnsorganisaties onder 1 paraplu, zijnde Welzijn Scherpenzeel, waaronder ook een welzijnsteam.
 • Jongeren vanaf 18 jaar stimuleren om zich in te schrijven en ingeschreven te blijven bij Huiswaarts (inschrijving voor huurwoningen).

b Onderwijs en Educatie

 • Aandacht houden voor voortijdige schoolverlaters, zeker met het oog op coronacrisis.
 • De buslijn naar Barneveld is gerealiseerd, maar de route en de aansluiting op de lestijden moeten nog verbeterd worden, zodat leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van deze verbinding.
 • De leerlingenprognose laat nog geen noodzaak zien voor een nieuwe school. Bij renovatie of groot onderhoud van de Dorpsbeuk moet wellicht rekening worden gehouden met de behoefte aan meer lokalen.
 • Als er op langere termijn aan een nieuwe school moet worden gedacht, is het logisch om deze in de noordoostzijde van Scherpenzeel te situeren.
 • De volwasseneneducatie, zoals het taalhuis in de bibliotheek, moet laagdrempelig blijven. Zoveel mogelijk in het dorp te organiseren.
 • Het is van belang dat er veilige loop- en fietsroutes van en naar de scholen zijn. Daarnaast moeten er veilige kiss & ride-plekken zijn. De route over de Boslaan is niet veilig genoeg voor fietsers. De auto is te gast, maar daar moet meer op gehandhaafd worden.
 • Bewaken dat er goed georganiseerd leerlingenvervoer blijft, waarbij de belangen van het kind op de eerste plaats komen.
 • We willen onderzoeken of de Breehoek en de bibliotheek nog meer sociale en creatieve activiteiten kan ontplooien.
 • Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) blijft een belangrijke centrale rol spelen in de contacten tussen onderwijs, leerlingen, ouders, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

c Kunst, cultuur en recreatie

 • Een kraam op de markt voor verenigingen, die zich daar beurtelings kunnen promoten, of iets kunnen verkopen.
 • Een boerenstreekmarkt opzetten, waar je de producten van je eigen streek kunt kopen. Het liefst in het centrum, omdat dit toeristen aantrekt.
 • Geen leges vragen voor vergunningen voor Scherpenzeelse organisaties zonder winstoogmerk, als de activiteiten het dorpsbelang dienen.
 • Om toerisme te faciliteren, worden in het dorp bankjes, prullenbakken, watertappunten geplaatst.
 • Het is belangrijk om aandacht voor het muziekonderwijs te blijven houden. Muziek is immers belangrijk voor veel mensen.
 • Kulturhus De Breehoek zal een enorme impuls krijgen zodra het gemeentehuis daar wordt gevestigd. Over de eigendomsvorm en de verdere exploitatie zullen nadere afspraken met het bestuur moeten worden gemaakt. We wensen een actieve cultuurraad voor de nodige stimulatie.
 • Meer vertier voor jeugd en jongeren met de Breehoek als bruisend centrum. Feesten, toneel, evenementen, concerten, film, enz. (als het allemaal weer mogelijk is). Laten we de jongeren de ruimte geven om te doen wat ze graag willen doen.
 • We willen de boomplantdag en de natuurwerkdag in ere houden en mogelijk breder opzetten, zodat meer Scherpenzelers betrokken worden.
 • Ook voor de recreatie vervult het Landgoed Scherpenzeel een belangrijke functie. We maken gebruik van elkaars mogelijkheden en kennis om dit nog beter te benutten.

STEM 16 maart 2022 voor een
Krachtig Scherpenzeel

Deze betrokken Scherpenzelers gaan voor uw belang.

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...