Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 “Het dorp Scherpenzeel”

Inleiding
Iedere Scherpenzeler weet dat ons dorp iets aantrekkelijks heeft. Iets speciaals, of juist iets gewoons, iets persoonlijks, iets gemoedelijks, maar ook iets pittigs. Dat maakt ons dorp tot wat het is en daarom wil je er niet weg. Met de rijke historie, het roerige heden en de kansrijke toekomst. Daarom is het thema van dit verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS): Het dorp Scherpenzeel

Bij GBS is de politieke koers niet afhankelijk van een identiteit of overtuiging, zoals bij de gevestigde partijen. Het dorp is de verbindende factor. De politiek actieve leden van GBS komen uit alle hoeken van de Scherpenzeelse samenleving, met een grote diversiteit aan achtergronden en overtuigingen. Van links tot rechts, van christelijk tot humanistisch en van liberaal tot sociaal. Een perfecte afspiegeling van ons dorp.
Onze politieke koers wordt dus bepaald aan de hand van de belangen van Scherpenzeel en haar inwoners. In de afgelopen jaren bleek het, ondanks de verschillende persoonlijke opvattingen, toch vrij eenvoudig om een duidelijke politieke koers voor de partij te bepalen. Na 8 jaar gemeentepolitiek zijn onze basisprincipes alleen nog maar duidelijker geworden. Het verkiezingsprogramma en de verdere politieke keuzes van GBS in de komende jaren zijn gebaseerd op de volgende 5 basisprincipes:

1. Een dorp voor iedereen
Scherpenzeel is altijd al een tolerant dorp geweest waar iedereen zijn/haar eigen overtuiging mag hebben. Zolang we elkaar maar de ruimte geven en niet dwars zitten. Het geloof is voor veel mensen in Scherpenzeel belangrijk. Het verbindt mensen en geeft mensen de gelegenheid elkaar te helpen in de breedste zin van het woord. Maar er is ook een grote groep mensen die juist zonder het geloof verbinding brengt op sociaal en maatschappelijk vlak. Zij doen dat juist op een humanistische, menselijke basis. Maar het effect is hetzelfde. De wil om voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien, zit niet alleen in een overtuiging, maar zit vooral in de Scherpenzeler zelf.

Iedere overtuiging heeft zijn tradities en gewoonten, dat is mooi. Maar we moeten ook open staan voor vernieuwing. Geen groepsvorming die anderen buitensluit of juist de eigen leden bevoordeeld. Geen vriendjespolitiek. We zijn niet voor niets een samenleving, een dorp, een gemeente.

Iedereen is waardevol en iedereen is gelijk. Dat komt in iedere overtuiging als belangrijke regel naar voren. Laten we dat dan ook uitstralen en in de praktijk brengen. Bij de gemeente moet deze gedachte voorop staan. Eerlijk voor iedereen.

2. Een jeugdig dorp
Het is makkelijk gezegd: ”De jeugd heeft de toekomst”, maar wat dragen wij daar aan bij? In Scherpenzeel zijn heel veel voorzieningen voor de jeugd. Maar niet iedereen wordt hierin betrokken. Niet iedereen heeft het geluk van een beschermende schil, zoals ze dat zouden moeten krijgen. Niet ieder kind hoort bij een groep of club. Juist deze kinderen verdienen de aandacht van de gemeente. We moeten niet wegkijken. We moeten ze aankijken en respecteren. De toekomst is voor hen al onzeker genoeg.

Want jongeren zijn vernieuwend, onbevangen, creatief, zoeken naar het onbekende en zien oplossingen die anderen niet zien. Maar jongeren zijn ook onzeker. In de harde maatschappij van tegenwoordig is het niet zo eenvoudig om een leuke baan te vinden, of woonruimte, of echte vrienden, of een partner. Laten we naar de jeugd luisteren. Naar wat ze bezig houdt en wat ze nodig hebben. En laten we daar als gemeente op aansluiten.

3. Een ondernemend dorp
Scherpenzelers zijn ondernemend. Dat uit zich in de vele vrijwilligers en mantelzorgers, maar natuurlijk ook in de zakelijke ondernemers. Grote en kleine bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en andere ondersteuning van onze dorpsbelangen. Ondernemers zijn bereid om te investeren, risico’s te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in de samenleving. Er zijn prachtige bedrijven die al heel lang in ons dorp gevestigd zijn. Daar zijn we trots op. Het ondernemersklimaat in Scherpenzeel is redelijk, maar kan nog veel beter. Ondernemers zijn anders dan de overheid. Ze zijn sneller en praktischer in het nemen van besluiten en het uitvoeren daarvan. Die kennis kan de gemeente gebruiken om beter samen te werken en veel meer voor elkaar te betekenen. Het Integrale Plan is daar een mooi voorbeeld van. Maar dit betekent dat er wederzijds vertrouwen moet zijn. Die kan worden opgebouwd door in een open en transparante houding met elkaar in gesprek te blijven. De ontwikkelingen rond het nieuwe bedrijventerrein en het Intergrale Plan zijn veel te laat opgepakt en tot nu toe veel te stroef verlopen. Ondernemers hebben een enthousiast College nodig, dat het belang
van goed ondernemerschap inziet.

4. Een zelfstandig dorp
Net voor de oprichting van GBS hadden de andere politieke partijen besloten om te gaan fuseren tot RSW. Voor ons was dat onbegrijpelijk. Het is gelukkig niet doorgegaan, want de gemeente  Scherpenzeel doet het prima. Na bijna 8 jaar in de gemeenteraad is het voor ons wel duidelijk. Scherpenzeel kan de belangen van haar inwoners het beste behartigen als het een zelfstandige gemeente blijft. We hebben goede, veelzijdige ambtenaren die te vaak door het gemeentebestuur onderschat worden. Ze hebben sturing nodig van een eensgezind, actief College met ambities. Natuurlijk moet je op grote, ingewikkelde onderwerpen met andere gemeenten samenwerken, dat is logisch.

De kracht van het Scherpenzeelse gemeentebestuur is juist dat het dicht bij de inwoners
kan staan. Daarom heeft het Rijk ook de zorg zoveel mogelijk naar de gemeenten geschoven. Fusies van gemeenten hebben zelden een positief effect. Wij hebben aanzienlijk minder problemen dan grotere gemeenten. Bovendien heeft Scherpenzeel nog steeds een prima financiële positie. Onze uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst zijn ruim voldoende om gestaag te blijven groeien. Met goed bestuur kunnen we onze goede voorzieningen behouden en de inwoners hier optimaal van laten profiteren. GemeenteBelangen Scherpenzeel maakt graag deel uit van een College dat vertrouwen
heeft in haar inwoners en in een zelfstandig en prettig dorp. De mouwen opstropen en aan het werk. Geen overbodige luxe, maar wel goede voorzieningen en een leefbaar en netjes onderhouden woon- en werkomgeving.

5. Een duidelijk dorp
Burgemeester, wethouders en ambtenaren worden betaald door de inwoners van het dorp om de samenleving, waarin zij wonen, goed te regelen. Via de gemeenteraad bepaalt de meerderheid van de inwoners hoe dat moet gebeuren. Kortom: de inwoners zijn de baas. Dus de gemeente moet niet vertellen hoe het moet, maar juist luisteren naar wat men wil en dan kijken of dit binnen het beleid past en anderen niet schaadt.

In het verleden voelden de inwoners een zeker wantrouwen vanuit de gemeente. Het lijkt wel of dit gevoel weer is teruggekomen. Dat mag niet gebeuren. De gemeente moet
haar inwoners vertrouwen. Natuurlijk komt iedere inwoner op voor het eigen belang en wordt daarbij soms de grens opgezocht. Maar een gemeente moet altijd haar ‘stinkende best doen’ om inwoners te helpen. Daar zijn ze voor. En als het dan echt niet kan, is “nee” ook een antwoord. Met de juiste argumenten erbij hoeft dat ook geen probleem te zijn. Duidelijkheid en rechtvaardigheid is wat onze inwoners mogen verwachten.

Ook de politiek kan wat dat betreft veel van het ‘echte leven’ leren. We verbazen ons nog steeds hoe politici elkaar ‘pootje lichten’ en dan vrolijk naar elkaar blijven lachen.
Dat noemt men respect, maar dat is het niet. Respect hebben voor elkaar, betekent elkaar ook durven te vertellen wat we er echt van vinden. Eerlijk en onomwonden. Zaken aan de kaak te stellen, ook al dient het niet ons eigen belang. En daarna samen de beste oplossing te bedenken voor al onze inwoners. Dienstbaar zijn voor de samenleving die jou gekozen heeft, dat is volgens GemeenteBelangen Scherpenzeel de drijfveer voor de politiek.

Nieuwsgierig geworden hoe wij deze basisgedachten verder hebben toegepast in ons verkiezingsprogramma? Lees dan snel verder. Per onderdeel staan hierna onze belangrijkste voornemens voor de komende tijd; op korte, middellange en lange termijn.

Met een spaarzame en praktische houding van een nieuw College heeft onze begroting voldoende ruimte voor dit verkiezingsprogramma. Ook niet onbelangrijk, dachten wij.

Dienstverlening, bestuur en organisatie

 • Scherpenzeel blijft zelfstandig met een krachtig gemeentebestuur, waar GBS deel van uitmaakt. Onze zelfstandigheid is wat GBS betreft geen onderwerp van discussie, maar juist de kracht van het dorp.
 • Uit praktische, kwalitatieve en kostenbesparende overwegingen blijven we met andere gemeenten samenwerken. Dit gebeurt nu ook al met succes.
 • De gemeente is er voor de inwoners en bedrijven. Zij betalen, dus zij bepalen. Dat moet bij het bestuur en bij de gehele organisatie goed doordringen.
 • De gemeenteraad moet in het belang van het dorp beter samenwerken.
 • De dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven kan op bepaalde onderdelen nog veel beter. Daar gaan we op inzetten. Vooral als het gaat om vergunningen en economische plannen. Burgerzaken en zorgteams zijn nu al goede voorbeelden van klantvriendelijkheid.
 • De digitale dienstverlening wordt verder ontwikkeld en vereenvoudigd om het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het zo belangrijke persoonlijke contact. Vooral voor ouderen en kwetsbare inwoners, voor wie de ontwikkelingen soms gewoon te snel gaan.
 • Een bezetting van een burgemeester en twee wethouders in het College heeft onze voorkeur.
 • Een goede sfeer in het College straalt positiviteit uit naar binnen en naar buiten.
 • Een open en transparant bestuur. Inwoners hebben het recht de meningsvorming van het bestuur in het openbaar te kunnen volgen.
 • Het wethoudersspreekuur wordt weer een wekelijkse aangelegenheid waarbij de Burgemeester en de wethouders elkaar afwisselen. De avondopenstelling op maandag wordt mogelijk uitgebreid met meer afdelingen (nu alleen Burgerzaken).
  Dit alles om het contact met en de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.
 • Minder geheime en vertrouwelijke stukken. Dit is niet transparant en wekt argwaan.
  Privacy-gegevens worden afgeschermd, maar de informatie zelf wordt veel actiever gedeeld naar de gemeenteraad en naar de inwoners en wordt op een begrijpelijke manier toegelicht.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van een gemeentehuis in het centrum. Dit mag geen extra geld kosten. Dit kan door verkoop en exploitatie van eigen grond en gebouwen. Dus een bescheiden, praktisch gebouw dat uitnodigend en laagdrempelig is voor onze inwoners. Hierdoor blijft de gemeente in persoonlijk contact met de inwoners. Dat vinden we belangrijk in deze digitale tijd.
 • Ook Huize Scherpenzeel maakt deel uit van dat onderzoek. In ieder geval dient het kasteel nuttig gebruikt te worden.

Openbare orde en veiligheid
De inwoners van Scherpenzeel voelen zich hier over het algemeen veilig. Natuurlijk wil
iedereen dit zo houden of verbeteren.

 • Een eenvoudig benaderbare politie en BOA met een inloopspreekuur op de maandagavond in het gemeentehuis.
 • De bezetting van de politie dient maximaal te zijn.
 • De invloed van wijkplatforms vergroten door uitbreiding van middelen en taken.
 • Cameratoezicht op plekken waar het veiligheidsgevoel onvoldoende is.
 • De aanrijtijden van de ambulance zijn verbeterd, maar nog niet goed genoeg. Dit moet binnen de norm gebracht worden.
 • We zijn trots op de vrijwillige brandweer en de jeugdbrandweer. We zijn zuinig op ze, dus kunnen ze rekenen op onze steun.
 • Bij een noodmelding gaat niet altijd de dichtstbijzijnde Brandweer naar de plek des onheils. Dit is namelijk geregeld in het zogenaamde ‘dekkingsplan’ en dat gaat niet over provinciegrenzen heen. Burgers in onze regio lopen daardoor soms onnodig gevaar. Dit leeft enorm in ons korps en het regionale bestuur is hierover momenteel in overleg met gemeenten en provincies. Wij pleiten voor de meest efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen voor de veiligheid van onze inwoners.
 • Onze Brandweer doet mee aan een proef (pilot FRB+) waarbij ze vaker ingezet worden voor assistentie van ambulance en politie (zoals eerder de First Responder). Dit zou meer veiligheid voor de inwoners kunnen betekenen. We zijn benieuwd.
 • Inbraakpreventie met praktische voorlichting door middel van praktijkvoorbeelden.
 • Handel in drugs en andere verboden middelen wordt hard aangepakt.
 • WhatsApp-groepen werken effectief en preventief. Uitbreiding ervan stimuleren.
 • Promoten gratis cursus reanimeren (burgerhulpverlener).

Beheer openbare ruimte en sport
Scherpenzeel is een aantrekkelijk dorp om in te wonen. De voorzieningen voor sporters
zijn goed te noemen.

 • In de toekomst is het wellicht nodig om de ruimte van sportpark De Bree opnieuw in te richten in het belang van de verenigingen. Nu al het gesprek aangaan.
 • Knelpunten oplossen in overleg met sportverenigingen, met name voor de binnensporten. Hoe houden we een grote diversiteit aan sportverenigingen?
  Subsidies lijken soms uit verhouding. Die moeten eerlijker verdeeld worden.
 • Speelplaatsen op orde houden en zo nodig investeren in kwaliteit, waardoor de speelplaatsen ook onderhoudsvriendelijker worden.
 • Het zwembad heeft aantrekkingskracht en vervult een regiofunctie. Wij zijn blij met de huidige ondersteuning vanuit de gemeente.
 • Een gebruiksvriendelijke, goed bereikbare en toch veilige inrichting van het centrum met behoud van parkeren bij de winkels. Niet onnodig geld uitgeven aan cosmetische fratsen en hier en daar een muurtje vervangen. Nadenken over de lange termijn en daar nu al voor sparen, zodat het centrum in de toekomst echt praktisch en veilig gemaakt kan worden.
 • Onveilige situaties die nog steeds niet zijn verholpen, binnen een jaar aanpakken.
 • Geen parkeerfonds instellen. Dit heeft namelijk een zeer negatief effect op de bereikbaarheid van ons centrum. Er komen minder parkeerplaatsen bij winkels en woningen, terwijl we die juist zo hard nodig hebben om ons centrum vitaal te houden.
 • Blauwe zone voor de hele week. Meer parkeervergunningen, zodat bewoners net buiten de blauwe zone toch bij hun woningen kunnen parkeren (bijvoorbeeld de Beukenlaan). Een duidelijk, effectief beleid zonder nare bijwerkingen.
 • Meer parkeerplaatsen in de bestaande (oudere) wijken maken. Dit probleem wordt steeds groter. Grondige maatregelen zullen waarschijnlijk nodig zijn.
 • Het park rondom Huize Scherpenzeel betrekken bij het centrum, zodat het meer één geheel wordt.
 • Het groen in het dorp beter en netter bijhouden. Dus meer inzet van de buitendienst voor een mooier dorp. We willen weer de “Parel van Gelderland” worden. Nieuwe aanplant/aanleg moet onderhoudsvriendelijker.
 • We ontwikkelen een app van de gemeente waarmee (ook anoniem) meldingen kunnen worden gedaan van schades, vernielingen en gevaarlijke situaties aan onze wegen en openbare voorzieningen (zoals de BuitenBeter-app)
 • Vernielingen worden bestraft en kosten worden verhaald op de veroorzakers.
 • Meer mogelijkheden voor (sport-)activiteiten in en rondom de Breehoek.
 • We houden het dorp goed bereikbaar voor het Openbaar Vervoer. Aanpakken (en nu echt goed) van busvervoerders over de vele klachten.
 • Waakzaam zijn op de huidige plannen van treinvervoerders. Veenendaal De Klomp moet een Intercity-halte blijven!
 • Een snelle en ‘brede’ internetverbinding is belangrijk voor onze inwoners (vooral voor onze jongeren) en voor onze bedrijven. De gemeente zal hierin een coördinerende en faciliterende rol spelen in samenwerking met scholen, ondernemersverenigingen, bibliotheek, Jongerenraad en plaatselijke ICT bedrijven. Of glasvezel de beste optie is, zal moeten blijken. Maar we gaan doorpakken op dit langlopende dossier.
 • Markt centreren op Plein 1940. Er is voldoende ruimte, en zo is het veel veiliger.
  Auto’s niet bij de marktkraam en vrachtauto’s van de markt bij de Breehoek laten parkeren.
 • De parkeerplaats bij de aula op Lambalgen voorzien van een extra in/uitrit, zodat het veiliger is bij uitvaarten en condoleances.

Jeugd en ouderen

 • De groep 13 t/m 17 jarigen zijn kwetsbaar en hebben extra aandacht is nodig.
 • Wat wil de jeugd? Luisteren naar en aansluiten op de behoefte van de jeugd en van jongeren. Activiteiten faciliteren en ondersteunen waarbij de Breehoek een rol kan spelen (bijvoorbeeld PJGU, toneel, concerten, jeugdhonk).
 • Betaalbare woonruimte voor jongeren in de woningbouwprojecten die de gemeente zelf ontwikkelt en dit ook zo veel mogelijk afdwingen bij andere ontwikkelaars.
 • Jongeren die tijdelijk buiten Scherpenzeel gaan studeren/werken mogen op de wachtlijst blijven staan, zodat er bij terugkomst meer kans is op een huurwoning.
 • De scoutinggroepen doen veel goed werk voor jongeren uit ons dorp. We helpen de gefuseerde scoutingvereniging en faciliteren uitbreiding van gebouw en terrein door creatieve oplossingen te bedenken.
 • Renovatie van het gebouw van het zwembad en de gehele ruimte daar omheen, biedt mogelijkheden voor uitbreiding van de huisvesting voor de scoutinggroepen.
  Ook Platteland Anders kan hierbij betrokken worden, omdat zij binnen 3 jaar moeten verhuizen. Een win-win-win situatie.
 • Contact houden met de jongeren die geen lid zijn van een vereniging.
 • Het is belangrijk te weten of ouderen ondersteuning nodig hebben en om dit in samenwerking met SWO te bieden.
 • De ouderen verdienen blijvend onze aandacht en ondersteuning. Subsidies voor de SWO moeten echter wel in verhouding staan tot de belangen van andere inwoners.
 • Meewerken aan (tijdelijke) woonruimte ten behoeve van generatiewonen.

Zorgtaken voor de gemeente

 • Scherpenzeel doet het (als kleine gemeente) heel goed.
 • Onze kracht om de juiste zorg te kunnen leveren, zit in de kleinschaligheid en het feit dat onze klantmanagers en wijkteams dicht bij de inwoners staan. Ook de goede samenwerking met de professionele zorgverleners is daarbij van groot belang.
 • In Scherpenzeel houden we voldoende medewerkers om de zorgvragen van onze inwoners te verwerken. Bovendien werken we nauw samen in de Regio Food Valley.
 • Hoewel geld nooit een afweging mag zijn voor noodzakelijke zorg, is het wel belangrijk om grip te houden op de kosten van onze zorgtaken. Onze gemeente heeft dit goed op orde, maar niet alle (grote) zorgverleners werken goed mee. Extra aandacht is hierbij nodig voor de PGB’s.
 • Om onverwachte hoge kosten op te vangen, willen we onze reserve vergroten.
 • We waken voor bureaucratie. We houden ‘de handen aan het bed’.
 • Mantelzorgers kunnen een beroep doen op ondersteuning. We willen manieren vinden om deze belangrijke groep bescheiden mensen beter te compenseren.
 • De Jeugdzorg verdient blijvende aandacht vanwege de grote diversiteit aan hulpvragen. Vroege signalering voorkomt blijvende schade bij kind en gezin.

Economische zaken en werkgelegenheid
Werkgelegenheid houdt een dorp levendig.

 • Het bedrijventerrein uitbreiden conform het structuurplan. De plannen van de Ondernemersvereniging Scherpenzeel (OVS) sluiten hier goed op aan.
 • Betere huisvestingsmogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven.
 • Een beter vestigings- en ondernemersklimaat voor onze eigen bedrijven. Luisteren naar wat er leeft en werkelijk het gesprek met ondernemers aangaan met open vizier.
 • Niet handhaven (door de OddV) op verplichte energiebesparing voor bedrijven, maar ze juist adviseren en met ze samenwerken voor een optimaal resultaat. Boetes leiden niet tot energiebesparing, onderling kennis delen wel.
 • Onze eigen ondernemers meer kansen bieden bij leveringen en diensten voor de gemeente, binnen de wettelijke kaders.
 • Regio Food Valley (RFV) is een belangrijke regio waar de landelijke overheid oog voor heeft (is genoemd in het regeerakkoord). We maken deel uit van RFV en we grijpen alle kansen ten gunste van onze inwoners en bedrijven. Maar we willen geen bureaucratische organisatie die een politieke speelbal wordt, zoals de Permar.
 • Het buitengebied verandert. We hebben respect voor de boeren die het land waar ze van leven, ook beheren. Geen grote megabedrijven en verdichting van bioindustrie.
  We bewaken de agrarische en natuurlandschappelijke waarden.
 • RFV geeft de boeren extra kansen en helpt bovendien het buitengebied te beheren.
 • Mensen met een beperking verdienen een beschermde arbeidsplek op maat. De gemeente moet voorop lopen (Participatiewet) en waar mogelijk deze Scherpenzelers in dienst nemen.
 • Het winkelbestand in Scherpenzeel dient aantrekkelijk en goed bereikbaar te blijven.
 • De weekmarkt centreren op Plein 1940 (zie ‘Beheer openbare ruimte en sport’)
 • Een normale busverbinding naar Barneveld met het oog op het nieuwe transferium.
  Dit zal voor zowel de bedrijven (werknemers) als de scholieren een uitkomst zijn.
 • Toerisme neemt toe en wordt belangrijker voor onze ondernemers (zie ‘Kunst, cultuur en recreatie’).

Onderwijs en educatie

 • Het is belangrijk dat er richting Barneveld een goed alternatief is voor de fiets in de vorm van openbaar vervoer.
 • Wat betreft volwasseneducatie doen de bibliotheek en KREK goed werk. Uitbreiding daarvan stimuleren, zolang er vraag is.
 • Met de bouw van de nieuwe Glashorstschool komen alle schoolgebouwen weer op goed niveau. Hier liggen nog wel veel mogelijkheden voor energiemaatregelen. De scholen krijgen de mogelijk om een renteloze lening te ontvangen voor maatregelen zoals zonnepanelen en warmte-koude opslag.
 • Bewaken dat er goed georganiseerd leerlingenvervoer blijft, waarbij de belangen van het kind op de eerste plaats komen.

Natuur en milieu
We zijn verantwoordelijk voor de generaties na ons.

 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en gaat daarom zelf veel meer energie- en milieumaatregelen nemen.
 • Energiezuinig wonen stimuleren (zie ook ‘Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening’).
 • Een renteloze lening beschikbaar stellen voor goede ideeën die een grote bijdrage leveren aan energiebesparing. We denken daarbij aan openbare gebouwen zoals De Breehoek, scholen, aula, (sport-)verenigingsgebouwen, enz.
 • Ondersteuning voor innovatieve bedrijven binnen onze gemeente. We hebben prachtige toonaangevende bedrijven als voorbeeld in onze gemeente.
 • Ruimte voor promotie en consumptie van regionale producten en diensten.
 • Strengere controle en handhaving op straatvervuiling (afval op straat gooien en/of dumpen in de natuur) en meer openbare afvalbakken.
 • Zwerfafval sneller en vaker opruimen. Goed voorbeeld doet volgen.
 • Het voorgenomen tarief voor afval (diftar) moet naar beneden. Stimuleren in plaats van bestraffen. Afval scheiden levert de gemeente ook geld op.
 • Afval scheiden is momenteel heel erg in beweging. Volgens sommigen berichten haalt het ‘achteraf scheiden’ het ‘vooraf scheiden’ in. Voordat de diftar daadwerkelijk wordt berekend, willen we de laatste ontwikkelingen goed onderzoeken.
 • In verband met het toenemende risico op wateroverlast, meer gebruik maken van graskeien en ondiepe wateropvang.
 • Natuurwerkdag wordt grootser opgezet en de boomplantdag komt terug.
 • Onkruidbestrijding wordt steeds lastiger, daar moeten we meer rekening mee houden bij de inrichting van onze openbare ruimte. We willen geen verwildering van onze straten, stoepen, vijvers en groenvoorzieningen.

Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening

 • Bij de afdeling Bouwen en Wonen moet worden gedacht in mogelijkheden en niet in problemen! Wij zijn er voor de inwoners. Wij willen geen ontevreden inwoners meer naar aanleiding van (ver)bouwaanvragen.
 • De bouwleges voor alle gemeenten in onze regio gelijktrekken. De leges in de gemeente Scherpenzeel zijn veel duurder dan in andere gemeenten, terwijl we dezelfde Omgevingsdienst (OddV) inschakelen voor deze werkzaamheden.
 • De monumentensubsidie is onvoldoende. We hebben nog een flinke reserve die we beschikbaar stellen om de mooie monumenten en hun historische waarden te behouden. Interieur en tuin/erf vallen buiten de regels van de Erfgoedverordening.
 • Minder gas, meer zonne-energie! Dat zullen we bij de ontwikkelaars van onze woningbouwprojecten afdwingen, mits de energiekosten betaalbaar blijven.
 • Meer betaalbare woningen voor onze eigen jongeren (starters) bouwen.
 • Starters stimuleren en faciliteren om samen te ontwikkelen en te bouwen in onze woningbouwplannen.
 • Samen met de ondernemersvereniging het Integrale Plan verder uitwerken. De Woonvisie en het Structuurplan zijn daarbij leidend. Plannen op korte en op lange termijn maken en geen risico’s lopen met geld van onze inwoners (niet speculeren, maar verstandig investeren). We willen 100% transparant zijn over de plannen.
 • De woningbouwprojecten op het reeds geplande tempo uitvoeren, waardoor ons dorp gestaag blijft groeien. De behoefte (vooral voor jongeren) blijven monitoren.
 • Meer initiatief in aankoop van strategische gronden, zodat we ook in de toekomst onze eigen gronden kunnen ontwikkelen en onze inwoners kunnen bedienen.
 • De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet loopt achter en moet met spoed worden opgepakt.
 • De Omgevingswet en de daarvoor vast te stellen Omgevingsvisie geven ons de kans om alle ontwikkelingen te structuren en samen te laten smelten tot een geheel integraal plan voor ons dorp.
 • De nieuwe Omgevingswet gebruiken we om te proberen regels te vereenvoudigen en te dereguleren, zoals het vergunningsvrij bouwen en beperking van de invloed van de welstandcommissie bij kleinere bouwwerken.

Kunst, cultuur en recreatie

 • De Breehoek had veel praktischer en kleiner gebouwd moeten worden. Toch gaat het met de huidige beheerder veel beter en zullen we volgende stappen moeten voorbereiden.
  Praktisch indelen en eventueel hiervoor investeren om meer inkomsten te genereren en de kosten te verlagen. Optimaliseren van de horeca en meer gebruik maken van recreatiemogelijkheden.
 • Het belangrijkste blijft: Iedere Scherpenzeler moet plezier hebben van de Breehoek, het culturele centrum van ons dorp.
 • Koningsdag, Wielerronde, Picknick in het park, Sinterklaas, Moonlightshopping en andere mooie activiteiten moeten door de gemeente zo ruimhartig mogelijk worden gefaciliteerd.
 • Oud Scherpenzeel is een belangrijke vereniging die de (cultuur)historische waarden van ons dorp en haar geschiedenis beheert en uitdraagt. Meer mogelijkheden faciliteren om dit voor een groter publiek te presenteren.
 • Tentfeesten behoren bij de cultuur van Scherpenzeel en zullen eerder uitgebreid dan afgeschaft worden. Jongerenorganisaties (bijv. PJGU) moeten alle ruimte krijgen.
 • Meer vertier voor jeugd en jongeren met de Breehoek als bruisend centrum. Feesten, toneel, evenementen, concerten, film, jeugdhonk, enz. Laten we de jongeren de ruimte geven om te doen wat ze graag willen doen. Goed naar ze luisteren dus.
 • De eerder genoemde app van de gemeente zorgt voor informatie over recreatie, festiviteiten, horeca, Breehoek, enz. Deze Scherpenzeel-app is bedoeld voor toeristen en onze eigen inwoners.
 • Toerisme wordt steeds belangrijker in ons dorp en het is een groeiende bedrijfstak.
  In goed onderling overleg kan het mooie aanbod nog completer gemaakt worden.
 • We zorgen voor een ‘toerisme-platform’ waarin we samenwerken met ondernemers en diverse organisaties om het aanbod en de activiteiten op elkaar te laten aansluiten en elkaar te laten versterken (bijvoorbeeld een sportieve activiteit, daarna een heerlijke lunch en vervolgens een bezoek aan Oud Scherpenzeel en de Grebbelinie).

Financiën

 • De lasten voor de inwoners zijn de afgelopen jaren te sterk gestegen. Vooral mensen met lage inkomens hebben het hierdoor nog steeds moeilijk. De lasten voor onze inwoners, vooral de meest kwetsbaren, moeten lager.
 • Een realistische begroting die de structurele kosten op de lange termijn binnen de perken houdt. Beter sparen voor grote uitgaven (centrumvisie, Integraal Plan) dan je hiervoor als gemeente diep in de schuld te steken.
 • We houden ons aan de begroting, geen overschrijdingen.
 • Egalisatie reserves bij de afvalstoffenheffing en de zorg, om pieken te kunnen opvangen.
 • Meer openheid in de kosten van de gemeente, zodat inwoners weten waar hun geld aan uitgegeven wordt.
 • Geen uitgaven voor de sier. We zijn en blijven een praktisch en nuchter dorp.
  Bescheiden, maar toch netjes.
 • De gemeente staat ten dienste van de inwoners en niet andersom. De inrichting van het gemeentelijk apparaat dient vooral doelmatig te zijn.